bootstrap website templates

Dla kogo pomoc?

Od 1 stycznia 2019 r. nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługuje każdej osobie, która złoży pisemne oświadczenie o braku możliwości poniesienia kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu.

Porady co do zasady udzielane są podczas osobistej wizyty w punkcie.

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA:

  1. Informacja o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących uprawnieniach lub obowiązkach.
  2. Wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego.
  3. Sporządzenie projektu pisma (w sprawach, o których mowa w punkcie 1 i 2).
  4. Sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.
  5.  Nieodpłatna mediacja. 

NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE:

Działania, zmierzające do podniesienia świadomości osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.